Voorwaarden

Privacy voorwaarden

Contactgegevens:

www.esmeevanloon.nl Galjoen 15-08 8243MZ Lelystad 0657668163

Esmée van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Esmée van Loon Hij/zij is te bereiken via esmee.van.loon@icloud.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Esmée van Loon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via esmee.van.loon@icloud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Esmée van Loon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Esmée van Loon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Esmée van Loon neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esmée van Loon) tussen

zit. Esmée van Loon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,

belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esmée van Loon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Esmée van Loon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Esmée van Loon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking

van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee

onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esmée van Loon en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esmee.van.loon@icloud.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek

tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek. Esmée van Loon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Esmée van Loon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via esmee.van.loon@icloud.com


Algemene voorwaarden 

Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel

materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Betaling

De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto's nadat er betaald.

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

De fotos

Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto's naar de klant worden toegestuurd.

Bij het boeken van een opdracht geeft de klant Esmée van Loon toestemming om alle gemaakte beelden te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.

Wil de klant een specifieke foto/video niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.

Esmée van Loon zal foto's nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.

Er worden geen onbewerkte originele foto's geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto's.

De ontvanger van de foto's dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

Het bewerken van de foto's door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto's door te geven aan andere (commerciele) bedrijven zonder toestemming.

Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Opdrachtnemer: Esmeé van Loon (KvK68055986), hierna opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
3. Productie: De door opdrachtnemer geproduceerde huwelijksreportage; bevattende beeld, geluid, achtergrondmuziek en eventueel overig opdracht gerelateerd materiaal.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2. Offertes, prijzen
1. Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en 1 maand na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.
2. De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema's, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van 'Esmée van Loon en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.
3. De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen.
5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte(s) of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Overeenkomst
1. Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke of een bevestiging via de mail van aanvaarding van de opdracht.
2. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
3. Opdrachtnemer is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.
4. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de klant nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

4. Termijnen
1. De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door opdrachtnemer opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

5. Vergoeding bijkomende kosten
1. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.
2. Meer- en minderwerk wordt (na vooroverleg met de opdrachtgever) apart in rekening gebracht.

6. Overmacht / Ziekte
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.
2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Bij ziekte van de videograaf van opdrachtnemer op een film opnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.
4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

7. Reclames
1. Eventuele reclames moeten binnen 14 werkdagen na levering kenbaar worden gemaakt onder opgave van de aard van de klacht.
2. Na het verstrijken van de gemelde termijn wordt de opdrachtgever geacht de levering te hebben goedgekeurd.

8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden door overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan opdrachtnemer een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom rente en kosten.

10. Auteursrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte producties te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals vertoning op de website, social media, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van Life Events.
2. Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van de videoproductie tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

11. Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.